Włącz autopilota
inwestycyjnego
Aktywny Plan Inwestycyjny
7,63%
Symulacja zysku w 2016 r. dla Strategii Wzrostowej
Aktywny Plan Inwestycyjny
3 strategie do wyboru
Trzy pakiety złożone z trzech wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych. Wybierz dla siebie ten o odpowiednim potencjale zysku i akceptowalnym poziomie ryzyka.
Aktywne zarządzanie
Eksperci inwestycyjni stale monitorują rynek i aktywnie reagują na zachodzące zmiany. Wszystko po to, aby Twoje pieniądze nieustannie pracowały.
Prosta konstrukcja
Nie musisz znać się na rynkach finansowych aby aktywnie inwestować. Wybierz jedną z 3 opcji i pozwól specjalistom aktywnie inwestować.
Wypełnij i poznaj szczegóły nowej oferty:
Materiał marketingowy został opracowany na podstawie wyników Subfunduszy wchodzących w skład Strategii Wzrostowej w ramach produktu „Aktywny Plan Inwestycyjny” oferowanego przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Expander”) osiągniętych w roku 2016. Symulacja nie uwzględnia dostosowania podziału środków zgromadzonych przez Uczestnika w ramach Planu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania “Aktywny Plan Inwestycyjny”, podatku oraz opłat.

Expander ani podmiot na rzecz którego działa Expander Advisors Sp. z o.o. w związku z przystąpieniem przez klienta do „Aktywnego Planu Inwestycyjnego” nie gwarantują osiągnięcia przez tę osobę celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Oszczędnościowy cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie, natomiast Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji dodatkowo w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Turcji, USA lub krajów UE, a Subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Subfundusz „Aviva Oszczędnościowy” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Niektóre z nich mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i cookies.
W Trosce o jakość usług wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Expander Advisors Sp. z o. o. są rejestrowane. W przypadku niewyrażenia zgody na nagrywanie rozmów, prosimy o niepozostawianie danych.
Polityka prywatności.
Zapoznaj się z Polityką Prywatności AdRate i Regulaminem AdRate

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Expander Advisors Sp. z o.o. w celach związanych z wykonywaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego. Pełna treść
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Expander Advisors Sp. z o.o., przekazanych przeze mnie w procesie obsługi oraz zawartych w przedłożonych dokumentach w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Expander usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182) Administratorem Danych Osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.

Tak, wyrażam zgodę.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Expander Advisors Sp. z o.o. Pełna treść
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez Expander Advisors Sp. z o.o., w tym na użycie podanego numeru telefonu do celu marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Tak, wyrażam zgodę. Nie, nie wyrażam zgody.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej od Expander Advisors Sp. z o.o. Pełna treść
Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie od Expander Advisors Sp. z o.o. informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Tak, wyrażam zgodę. Nie, nie wyrażam zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od AdRate Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną. Pełna treść
Oświadczam, że wyrażam zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od AdRate Sp. z o.o. na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), wysłanych w imieniu AdRate Sp. z o.o. lub na zlecenie innych osób. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Administratorem Danych Osobowych jest AdRate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.

Tak, wyrażam zgodę. Nie, nie wyrażam zgody.