Expander Ekspert Finansowy
Inwestycje
Zgrany duet inwestycyjny!
Poznaj szczegóły oferty:
Lokata bankowa
  • na 3 miesiące
  • gwarancja stałego oprocentowania
Aktywny Plan
Inwestycyjny
  • 7,63% zysku strategii
    wzrostowej w 2016 r.*
  • aktywne zarządzanie kapitałem
Nota prawna:
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Materiał dotyczy Promocji „Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny” (dalej: „Promocja”), dostępnej za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000287188, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210, o kapitale zakładowym: 43.992.400 zł (dalej: „Expander”). PROMOCJA TRWA OD 24.08.2017 R. DO 31.10.2017 R. Pełna treść Regulaminu Promocji dostępna na www.expander.pl.

Informacja dotyczy lokaty terminowej prowadzonej przez spółkę pod firmą PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Lokata”). Lokata z trzymiesięcznym okresem deponowania i oprocentowaniem stałym 4% w skali roku. Minimalna kwota lokaty to 10.000 PLN. Maksymalna kwota lokaty to 100.000 PLN. Lokata jest odnawialna, przy czym odnowienie oznacza, że po upływie okresu deponowania Lokaty, bez dodatkowej dyspozycji posiadacza Lokaty, następuje jej automatyczne odnowienie na kolejny, trzymiesięczny okres deponowania na warunkach lokaty oferowanej przez PLUS BANK S.A. zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych na podstawie wniosku internetowego, obowiązujących w dniu odnowienia Lokaty. Lokata objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Do otwarcia Lokaty uprawnieni są klienci Expander, którzy złożą za pośrednictwem Expander wniosek o Produkt „Aktywny Plan Inwestycyjny” oferowany za pośrednictwem Expander przez spółkę pod firmą Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, opłacą składkę jednorazową w wysokości określonej w umowie o Produkt „Aktywny Plan Inwestycyjny” oraz spełnią pozostałe warunki szczegółowo opisane w Regulaminie Promocji. Składka jednorazowa stanowi minimum 60% łącznej kwoty inwestycji. Minimalna łączna kwota inwestycji nie może być niższa niż 35.000 PLN, a wartość środków pieniężnych zdeponowanych na Lokacie nie może być wyższa niż 40% łącznej kwoty inwestycji.

Expander ani podmiot na rzecz którego działa Expander Advisors Sp. z o.o. w związku z przystąpieniem przez klienta do „Aktywnego Planu Inwestycyjnego” nie gwarantują osiągnięcia przez tę osobę celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Oszczędnościowy cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Subfundusz „Aviva Oszczędnościowy” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące Promocji, Lokaty oraz Produktu „Aktywny Plan Inwestycyjny”, w tym informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych u ekspertów Expander.

* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Expander Advisors Sp. z o.o. w celach związanych z wykonywaniem usług pośrednictwa finansowego.
Pełna treść
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach oraz przekazanych przeze mnie w procesie obsługi klienta (w tym w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu) w celach związanych z zawarciem umowy pośrednictwa finansowego oraz umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak również wykonywania usług z tym związanych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.

* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Expander Advisors Sp. z o.o.
Pełna treść
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, e-mail) dla celów marketingu produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.

* Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej od Expander Advisors Sp. z o.o.
Pełna treść
Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie od Expander Advisors Sp. z o.o. informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Administratorem Danych Osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 838), ul. Prosta 69.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od AdRate Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną.
Pełna treść
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od  AdRate Sp. z o.o. na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), wysłanych w imieniu AdRate Sp. z o.o. lub na zlecenie innych osób. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997  (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Administratorem Danych Osobowych jest AdRate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.

EXPANDER ADVISORS Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, tel: 22 488 71 10 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000287188, o kapitale zakładowym: 43 992 400,00 zł, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210.